קצת על השירות ...

​​מודול היטלי ההשבחה מטפל בכל הנושאים הנוגעים לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה סעיפים 196 ו – 197 לרבות תיקון 84 יחד עם זאת ומאפשרת באופן מלא את ניהול התהליכים בהם.
המערכת מאפשרת טיפול בכל נושאי המימוש והשומות הנגזרות מהם לרבות ניהול התהליכים הכרוכים בהם ותיעודם.
המערכת נותנת מענה מלא לנושאים כדלהלן:

  • העברה לטאבו – מענה מלא לתהליך שתחילתו במחלקת הגבייה (טופס 324)
  • היתרי בניה/הקלות ושימוש חורג – יכולת קישור הבקשות ושיתוף תהליכי בינים פטורים - המערכת ערוכה לקליטת את כל הסוגים.
  • אספקת מענה כולל עפ"י חוק תכנון ובניה בכל תהליכי ניהול ומעקב אחר היטלי השבחה.

המודול מקושר ישירות הן למערך הרישוי והן למידע תכנוני בכל הקשור למידע אודות תוכניות בנין עיר ומועד פרסומם לבין זכויות הקיימות במערך ייעודי קרקע.

מודול היטלי השבחה הנה מערכת ממוחשבת, הנותנת פתרון כולל לניהול ומעקב אחר תהליך הטיפול בהיטלי השבחה בגין מימושים שונים כגון: היתרי בניה, העברה בטאבו וכו'.

המודול מטפל בהיטלי השבחה החל מניהול תיקי חלקה ובקשות למימוש וכלה בניהול שומות, הפקת היטלי השבחה וניהול תשלומי השומה.

כמו גם בתיק חלקה המכיל מידע רחב לגבי מיקום הנכס – כתובות, גושים/חלקות, תוכניות משביחות. לתיק חלקה, כמו לרוב ישויות היישום, מקושר מודול ארכיב מסמכים המאפשר לצרף קבצים מסוגים שונים לישות המבוקשת ומסייע בריכוז אישורים מגורמים שונים או כל מסמך אחר רצוי.

קיום קשר הדוק בין מערכת לניהול היטלי השבחה לבין מערכות תפעוליות אחרות. ניתן לקשר תיק חלקה לתיק בנין ממערכת הרישוי ופיקוח על הבניה ולקבל מהמערכת באופן אוטומטי פרטי כתובות, תוכניות וגושים/חלקות השייכים לתיק בנין. קליטת גוש/חלקה לתיק בנין גורמת להעתקה אוטומטית של כתובות ותוכניות ששייכים לחלקה הנ"ל ממערכת יעודי קרקע ומעקב תב"ע.

תיק חלקה מאגד בתוכו אחת או יותר בקשות למימוש מסוגים שונים – העברה לטאבו, היתר בניה, שימוש חורג וכד', אשר מטפלות בניהול שומות, מכילות פרטים על הנכס, פרטים על שימושים חורגים, פטורים, תשלומי מקדמות, בקשות להיתר ונושאים אחרים.

בקשה למימוש מקושרת למודול אירועים וגיליון דרישות ולארכיב מסמכים.

ניהול שומות כולל נושאים הבאים: ניהול מרכיבי שומה, ניהול תשלומי שומה, תשלומים לשמאי, הפקת טופס דרישת תשלום להיטל השבחה והוראות לתשלום, ניהול מסמכים בעזרת מודול ארכיב מסמכים. המערכת מבצעת הצמדות לריבית והצמדות למדד בהתאם לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה.