קצת על השירות ...

המערכת מספקת מענה מלא לכל תהליכי הרישוי, החל מקבלת הבקשה למידע ממערכת רישוי זמין ישירות למערכת התיפעולית, עבור דרך פתיחת בקשה להיתר, דרך קליטתה בוועדה ועד מתן טופס 4 / תעודת גמר. בתוך כך מתהלכת המערכת את תקני הזמן בין פעולה לפעולה בתוך מודול אירועים כשהיא מתזכרת לפני פקיעת קבוע הזמן ומתריעה בעת חריגה ממנו.

מערכת הרישוי כוללת את המודולים הבאים : ניהול בקשות למידע תכנוני, בקשות להיתר, ניהול תיקי פיקוח, ניהול ישיבות ועדה, ניהול כספים, הפקת היתר בניה, הפקת תעודות נוספות, גיליון דרישות, מדידות ארנונה, ניהול מתנגדים, ניהול אירועים, ניהול תזכורות, ניהול פרויקטים, ניהול תיקון, ניהול דוחות, ניהול שאילתות קשר בין מערכתי.

המערכת מאפשרת הפקת מסמכים כגון : היתר בניה כולל נספח ללמ"ס, מסמכים כספיים בתהליך רישוי בניה, מסמכים כספיים, דוחות ומכתבי התראה בתהליך עבירות בניה, מסמכי ישיבות ועדה, מסמכים סטטוטוריים כגון: טופס 2, טופס 4 ותעודת גמר, הפקת ערבויות לאגרות בניה.

ניהול תזכורות : מנגנון המתבסס על מודול אירועים במערכת. מנגנון זה מכוון ברמת כל משתמש, כלומר ניתן להגדיר עבור אירוע מסוים שפתח, שתופיע כתזכורת עבורו בעת כניסה למערכת תוך הגדרת הפרמטרים: ימים לתזכורת ותאריך התזכורת. התזכורת תופיע כל עוד לא הסתיים הטיפול באירוע או עד למחיקת התזכורת.

מנגנון התראות : גם מנגנון ההתראות מתבסס על מודול אירועים במערכת. מרגע שהופעלה התראה על אחד האירועים בישות (תיק בניין, בקשה או תיק פיקוח) כניסה של כל משתמש לאותה ישות, מיד תקפיץ חלון התראה אשר יפרט במדויק את סיבת ההתראה.

התראות/תזכורות יכולות להישלח בדואר האלקטרוני: שליחת הודעות דואר אפשריות למבצעים פנימיים וחיצוניים לרשות, כמו גם לבעלי עניין בישות. במנגנון הודעות הדואר האלקטרוני ניתן יהיה ליצור חוקי דוא"ל שיבצעו שליחה אוטומטית של הודעות במקרים שהתקיים אירוע מסוים (כגון שיבוץ לישיבה, הפקת אגרה, הפקת היתר וכו') או במקרה שהמערכת זיהתה כי קיים עיכוב ואירוע מסוים לא קרה (בקשה נקלטה ברשות, עבר זמן רב ועדיין לא שובצה לישיבה וכו'...)

התראות/תזכורות יכולות להישלח גם בהודעות SMS: שליחת הודעות SMS אפשריות לבעלי עניין בישות (מצריך חבילת SMS של העיריה), בדומה למנגנון הודעות הדואר האלקטרוני גם במנגנון הודעות ה- SMS ניתן ליצור חוקים בעטיים תבוצע שליחה אוטומטית של הודעות במקרים שהתקיים אירוע מסוים.

קליטת בקשה למידע ישירות מקובץ XML למערכת התפעולית: המערכת מאפשרת טעינה אוטומטית של קובץ ה- XML המתקבל מרישוי זמין ישירות לתוך מערכת רישוי של קומפלוט. פעולה זאת מאפשרת הקמה אוטומטית של בקשה למידע במערכת התיפעולית, המכילה את כל המידע הרלוונטי שהוזן באתר רישוי זמין, בכלל זה צרופות הבקשה.

במערכת רישוי קיים רכיב המאפשר מעקב אחר סטטוס הבקשות הן למשתמש והן למנהל: כל משתמש יכול לצפות במסך ייעודי בתכנית העבודה עבור הבקשות אשר נמצאות תחת טיפולו. במסך העבודה תוצגנה כל הבקשות ע"פ סדר דחיפותן ככל שמתקרב מועד סיום הטיפול השלב בבקשה או סיום טיפול בבקשה בכלל.

המשתמש / המנהל יכולים לבצע מיונים וחיתוכים בחלון המעקב ע"פ הצרכים הנדרשים ו"לצלול" ישירות מתוך המסך לישות הנדרשת, כמו כן ניתן להפיק כל תוצר ישירות לפלט דוח אקסל – יצוין כי היכולות המוצגות רלוונטיות וישימות לכל סוג בקשה שמנוהל בוועדה, בכלל זה כל סוגי בקשות להיתר, בקשות להעברה בטאבו, בקשות לרישוי עסק וכו'.​