קצת על השירות ...

מערכת מעקב תב"ע מהווה מאגר לתכניות בנין עיר החלות במרחב התכנון המקומי ומשמשות בסיס לניתוח מידע המבנה העירוני של הרשות המקומית. ניהול מאגר כלל התכניות מאפשר יכולת ניתוח מידע תכנוני בעל השלכות חברתיות, כלכליות ותשתיתיות לתכנון עתידי.​​

מערכת מעקב תב"ע של חברת קומפלוט הינה חלק ממערכת קומפלוט לניהול ועדה המהווה פתרון כולל לכלל ההיבטים המנוהלים בוועדה.

המערכת מטפלת במספר תהליכים מרכזיים: קליטת תב"ע, ניהול תהליכי בדיקת תכנית, פרסום בעיתונים ובילקוט פרסומים ואישור התכנית באמצעות שלבים סטטוטוריים ובאמצעותו ניתן לנהל מעקב אחר סטאטוס התכנית ולהפיק נוסח פרסום מתאים, ניהול גליון דרישות לאישור גורמים חיצוניים ופנימיים, הפקת נוסחי פרסום ותקנונים בהתאם לתהליך מעקב ובקרה של תכנית, הפקת תקנון תב"ע, ניהול אירועים ותזכורות לשלבים סטטוטוריים ועוד.​​

המערכת מאפשרת הקמת ממשק לאתר האינטרנט ההנדסי של הוועדה המאפשר חשיפת מידע לציבור שבחשיפתו הוועדה מחויבת על פי חוק וכן כל מידע נוסף על פי בחירה.

​​המערכת עומדת בכל הדרישות והתיקונים הנובעים מחוק התכנון והבניה, ומותאמת לכל שינוי ותיקון המתקבל מהרגולטור או מכל גוף מוסמך אחר. השינויים המתבצעים למערכת בהתאם לחוק מהווים חלק מן השירות ולא נגבה עליהם כל תשלום נוסף בגין פיתוחי ההתאמות.

עדכון גרסה מבוצע בתיאום מול העירייה, תוך שליחת מסמך מלווה המכיל פירוט מלא של תכולת הגרסה. שינויי הרגולציה המחייבים, מופעלים בצורה מיידית במערכת בעוד שיתר השינויים ותוספות הגרסה מיושמים לאחר קבלת אישור העירייה במידה וזאת מעוניינת להפעילם.

​​מערכת מעקב תב"ע מאפשרת קליטה מלאה של תוכניות ויישויות ותכלול את פרטי זיהוי וסיווג התכנית, נתוני המקרקעין, הוראות וזכויות. יחד עם זאת המערכת ערוכה לקלוט תכנית עפ"י הוראות נוהל מבא"ת ומאפשרת קליטת תוכיות מקובץXML המופק מתוך מערכת מבא"ת וכולל את כלל המידע ללא צורך בקליטה ידנית של נתונים אלו.

המערכת מאפשרת קליטת תוכנית חדשה או עידכון קיימת בצורה ידנית. בעת קליטת תוכנית חדשה המערכת מובילה את המשתמשים משדה לשדה על מנת לוודא בניית תוכנית בצורה תקינה ומלאה.

מערכת מעקב תב"ע של חברת קומפלוט תואמת נוהל מבא"ת וכוללת ממשק טעינת קבצים ממערכת מבא"ת. הממשק מאפשר קליטת תוכנית חדשה או עידכון קיימת בלחיצת כפתור. כך, משתמשי המערכת לא צריכים להזין פרטים בצורה ידנית ונחסכת מהם עבודה רבה.​​

קליטת התוכניות ממערכת מבא"ת מתבצעת באמצעות קובץ ה- XML המופק ממערכת מבא"ת וכוללת, מלבד הזנת פרטי התוכנית, גם את צירוף מסמכים התוכנית, כפי שהועלו למערכת מבא"ת. עם כניסת מערכת מבא"ת לשימוש נכנסה גם שיטת מיספור תוכניות חדשה. על מנת להקל על עובדי הרשויות פותח במערכת מעקב תב"ע שדה מספר נוסף המשמש להזנת מספר תוכנית בשיטה הישנה.

מנגנון מעקב ובקרה במערכת כולל פירוט השלבים הסטטוטוריים המחייבים וכן ניתן להוסיף שלבים על פי בחירת הרשות. כל שלב ניתן לפירוק של מספר אירועים וע"י כך לקבל תמונה מצב מדויקת לגבי התוכנית והתהליך העובר עליה.

מערכת מעקב תב"ע מספקת מעקב מלא ומדויק לכל תהליך הטיפול בתוכנית, החל מקליטת התוכנית (בין אם ידנית או ממערכת מבא"ת), דרך הפקדתה ועד מתן אישור או דחייתה. בתוך כך מתהלכת המערכת את תקני הזמן בין פעולה לפעולה בתוך מודול מעקב ובקרה כשהיא שולחת תזכורות לפני פקיעת קבוע הזמן ומתריעה בעת חריגה ממנו.

בנוסף, ניתן להגדיר אירוע חוסם עבור כל אירוע. כלומר, אירוע אשר חייבים לבצע ולהזין במערכת לפני.

במערכת מעקב תב"ע ישנו סרגל התקדמות אשר נבנה על פי דרישות הרשות ומשלב תקנים המחוייבים על פי חוק ותקנים אשר הרשות הציבה לעצמה. הסרגל מציג בצורה גרפית ברורה את מצב התוכנית ומאפשר לראות האם הטיפול בתוכנית עומד בתקני הזמן אשר הוגדרו.

סרגל ההתקדמות מחולק למקבצי שלבים ואירועים כאשר כל מקבץ מייצג חלק בתהליך ומציג אילו שלבים ואירועים בוצעו במסגרת חלק זה והאם הרשות עמדה בתקנים אשר הוגדרו.​