קצת על השירות ...

מערכת ניהול נתוני תאגידי מים מבית קומפלוט, הנה מערכת ייעודית עבור תאגידי המים בישראל.
המערכת משמשת כלי עבודה ארגוני מערכתי לניהול התהליכים הנדרשים בתאגיד ומאפשרת ניהול מערך האגרות וההיטלים השונים, ניהול תהליכי אישור של תוכניות לקראת היתר ומרכיבי תוכן נוספים הנרשמים במערכת, מחושבים, מופצים, מנוהלים ומבוקרים באמצעותה ע"י הגורמים הרלוונטיים ולנוהלי התאגיד.

העובדה כי המערכת אופיינה, פותחה ועוצבה בסיוע מומחים מובילים ומקצועיים בתחום, מהווה יתרון גדול ביישום והטמעת המערכת ובהבנת השפה העסקית של התאגיד. למערכת תרומה הן בניהול מערך האגרות השונות והן בניהול תהליכי אישור של התוכנית הסניטרית לקראת מתן היתר. במסגרת אישור תהליכי התוכניות הסניטריות מבוצע תיעוד מחשובי מלא של התכתבויות מול מבקשי התוכניות, תיעוד להליך הבקשה וקבלת האישורים. המערכת מספקת מענה לניהול התהליך מול גורמים בתאגיד ומחוצה לו לרבות התהליכים העירוניים.

קליטת התרי בניה

המערכת מאפשרת קלט של נתונים בנושא קליטת התרי בניה כדלקמן :
 • שלב הגשת בקשות
 • מעקב אחר השינויים הסטטוטוריים והפנימיים בתהליכי הרישוי
 • חישוב אגרות והיטלים
 • ניהול ישיבות
 • גיליון דרישות
 • הערות בדיקה, וכו'

סוגי ישויות

להלן סוגי ישויות המנוהלות במערכת:
 • בקשה להיתר
 • ניהול תיקי פיקוח
 • בקשה לחיבור נכס
 • בקשה למידע

יכולות ויתרונות

להלן יכולות ויתרונות של המערכת המוצעת:

מנגנוני החישוב:

 • אופן חישוב דמי הקמה - קיזוזים אוטומטיים של המערכת במידה ושולם מרכיב הקרקע לפני מעל 7 שנים
 • אופן חישוב דמי הקמה - חישוב אוטומטי של שטח בניה מתואם (במקרים שמרכיב הקרקע שולם לפני פחות מ-7 שנים) וקיזוזו על פי הנדרש
 • אופן חישוב דמי הקמה - חישוב אוטומטי לחלק היחסי של המבקש בבניין משותף
 • חישוב אוטומטי של צפיפויות (שליפה אוטו' של התעריפים הרלוונטיים)
 • לוגיקת חישוב המותאמת לבקשות למגורים ולבקשות שאינן למגורים
 • לוגיקת חישוב המותאמת לבקשות להקלה ולבקשות שאינן להקלה
 • הפרדה בין טבלאות דמי הקמה ויחסיות לכל ישוב בנפרד - יחס חישוב מים, יחס חישוב ביוב

מעוניין במוצר?