קצת על המוצר ...

מ​משק חיובים ממערכת הנדסה

אגרות ביוב

שירותי עדכון מסדי נתונים דו חודשיים והפקת חיובי אגרות ביוב של צרכני מים בישובים השייכים לתחום השיפוט של המועצות האזוריות, בהסתמך על כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית ללא תאגיד) (הוראת שעה) תשע"א- 2010 בהתאם למידע המתקבל מספקי המים.
השירות ניתן ע"י מומחים בנושא, בעלי ניסיון רב בניהול ותפעול של מחלקות מים ברשויות מקומיות, רשויות אזוריות ותאגידים.
בין השירותים המוצעים:

 • התאמת משלם המים בישוב לספרי הארנונה במערכת המחשוב במועצה
 • עדכון מסד נתוני צרכני המים בתחום שיפוט המועצה מידי חודשיים
 • ניהול רשימות קריאות המים המתקבלים ע"י ספקי המים
 • קליטת קריאות המים במערכת הממוחשבת
 • ביצוע לוגית של צריכות המים המתקבלות מספקי המים ביישוב
 • יצירת קובץ לחיוב באמצעות מנגנון חישוב אגרות ביוב בהתאם לנדרש מרשות המים (בחורף ובקיץ)
 • העברת נתוני המים וחיוב אגרות הביוב למערכת הגביה של המועצה האזורית
 • הפקת דו"חות חיוב בחתכים שונים עפ"י פרמטרים שידרשו ע"י המועצה
 • ייעוץ וליווי התהליך
 • ביצוע בקרה שוטפת בין כמות המים שנצרכה בפועל ובין החיובים של אגרות הביוב
 • טיפול בזיהויי מים כפולים
 • הפקת חיוב התלוש עד שליחתו לבית הדפוס בהתאם לדרישות המועצה (משולב/ בדיד)


מערכות Billing