קצת על המוצר ...

ניהול כלל החוזים של הרשות המקומית כולל חוזי קבלן, חוזי אחזקה ושירות וחשבונות כנגדם, חוזי מסגרת והזמנות או דרישות כנגדם קשר למערכות הנדסיות. ניהול שינויים בחוזים כגון מימוש אופציות לחידוש, משלוח הודעות לחידוש לספקים בדואר אלקטרוני, הגדלות והקטנות וטיפול בנושאים נוספים.

חוזים קבלניים ומתכננים

ניהול חוזים קבלנים וחוזים עם מתכננים. בחוזה ניתן לדווח את כל המרכיבים הרלוונטיים כגון ביטוחים, ערבויות, תנאי תשלום, ועוד. נעשית בדיקה תקציבית גם עבור תקציב רגיל וגם עבור תב"ר. החוזה משריין בתקציב. בחוזה ניתן לדווח שורות מרובות לסעיפי תקציב שונים. אפשרות להפעיל תהליכי אישורים דינמיים בהתאם לתהליכי העבודה ברשות. דיווח חשבונות מצטברים חלקיים כנגד החוזה וקליטת פקודות זיכוי להנה"ח כנגדם. בדיקת חשבונות כנגד החוזה, אפשרות הקפאת תשלום כפקדון טיב עבודה, דיווח חשבונות סופיים וסריקת מסמכים.

חוזי שירות ואחזקה

ניהול חוזי אחזקה ושירות. בחוזה ניתן להגדיר את כל המרכיבים הרלוונטיים כגון ביטוחים, ערבויות, תנאי תשלום ועוד. נעשית בדיקה תקציבית גם עבור תקציב רגיל וגם עבור תב"ר. בחוזה ניתן לדווח שורות מרובות לסעיפי תקציב שונים. אפשרות פריסת שריון תקציבי באופנים שונים (חודשי, רבעוני, ידני ואחר). דיווח חשבונות שוטפים כנגד החוזים וקליטת פקודות זיכוי להנה"ח כנגדם. בדיקות של חשבונות כנגד החוזים, אפשרות קשירת מספר חשבונות לפקודת זיכוי אחת. סריקת מסמכים.

חוזים מול הזמנות/דרישות

ניהול חוזי מסגרת הכוללים מסגרת לניצול. כנגד חוזה מסגרת ניתן לקלוט הזמנות או חוזה מול דרישות. במידה והוגדרה מסגרת ניתן לקלוט הזמנות או דרישות עד גובה המסגרת. בחוזה מנהלים פרטים ומסמכים כנגד ביטוחים, ערבויות ומסמכים אחרים. ניתן להפיק דוח התראות על חוזים שתוקפם עומד לפוג או שתוקף הערבויות והביטוחים עומד לפוג. ההזמנות או הדרישות משריינות בתקציב. חשבונות נקלטים כנגד ההזמנות וכנגדם ניתן לקלוט פקודות זיכוי להנה"ח.

חוזים מול מערכות הנדסיות

ממשק של המערכת הפיננסית עם מערכות הנדסיות המנהלות חוזים הכוללים כתבי כמויות ומחירונים כגון רמדור. העברת סעיפי התקציב והספקים במקוון דרך הממשק, קליטת חוזים במערכת הפיננסית של אוטומציה וקליטת הזמנות משריינות וחשבוניות כנגדם ישירות מתוך המערכת ההנדסית למערכת הפיננסית.

ערבויות וביטוחים

ניהול ערבויות אשר מקבלת הרשות כנגד חוזים קבלניים. קליטת ערבות במערכת וניהול הארכות על ידי משלוח מכתבים לבנקים. ביצוע שינויים כגון הגדלות, הקטנות, חילוט חלקי או מלא של הערבות כולל הפקת מכתבים מתאימים. ממשק של קליטת ערבות ישירות מתוך בקשה להיתר בניה המנוהל במערכת קומפלוט, אפשרות קליטת ערבות החתומה דיגיטלית מוך פורטל ספקים. ניהול הביטוחים כנגד חוזים. קישור ביטוחים וערבויות לחוזים וקבלת התראות אוטומטיות לפני שפג תוקפם.​