קצת על המוצר ...

הצגת חשבוניות

הספק יוכל לצפות בכל החשבוניות שלו שהוגשו לרשות. ניתן לראות מיידעים שונים כגון: מספר חשבונית, תאריך חשבונית, סטטוס, מועד תשלום צפוי. הספק יוכל לאתר חשבוניות לפי שדות שונים כגון: רשות, מספר חשבונית, סוג חשבונית. המידע המוצג ניתן למיון לפי שדות שונים ולהורדה מיידית לקובץ אקסל/ pdf .

קליטת חשבונית דיגיטלית

הספק יוכל לטעון חשבונית דרך מודול זה ולהעבירה אל הרשות ולדווח מיידעים שונים כגון: סוג חשבונית (מס, עסקה), סכום חשבונית, תאריך חשבונית. במידה ומדובר בחשבונית כנגד חוזה/ הזמנה הספק יוכל לקשור את החוזה/ ההזמנה המתאימים.
החשבונית תעבור מספר בדיקות כגון: כפילות, אין חריגה בסכומים וכו' במידה והרשות מולה הספק עובד מחייבת חיתום דיגיטלי תבוצענה בנוסף גם בדיקות שאכן החשבונית חתומה. הספק יוכל לטעון את החשבוניות החתומות באמצעות הכלים שברשותו או להשתמש בחיתום דיגיטלי מאובטח דרך שרת אוטומציה החדשה.
לאחר שהבדיקות תעבורנה בהצלחה, החשבונית תקלט במערכת התפעולית למסך חשבוניות זמניות ולאחר אישור גורם ברשות היא תקבל מונה חשבונית ותתנהל ככל החשבוניות במערכת.