קצת על המוצר ...

​​​

פרטי ספק

במודול זה הספק יוכל לנהל את פרטיו האישיים ולעדכנם בכל עת. המידע ישתקף במערכות התפעוליות.
במידה ומדובר בספק 'מזדמן' לרשות, דהיינו ספק שלא קיים במערכת הנה"ח , ניתן לקלוט את הספק למערכת ופרטיו האישיים יוצגו בכרטיס הספק בהנה"ח.

ניהול אנשי קשר

במודול זה הספק ינהל את אנשי הקשר שלו ויוכל לשייכם לרשויות השונות מולן הוא עובד. יש אפשרות לאתר איש קשר לפי שם ו/או תפקיד.
ניתן לעדכן את פרטי אנשי הקשר בכל עת והמידע יהיה שקוף במערכות התפעוליות מול כל רשות ורשות בהתאם.
בנוסף יוכל הספק להגדיר הרשאות עבודה ספציפיות לכל איש קשר מול המודולים השונים בפורטל הספקים.
איש קשר שיקבל הרשאה לעבוד מול פורטל הספקים יקבל הודעה במייל לרישום לפורטל.

סיווג/ ניהול תחומי עיסוק

הספק יסווג את עצמו לתחומי עיסוק כרצונו, הסיווג יעשה מתוך מאגר סיווגי -עיסוק ארצי ורחב. עבור כל תחום עיסוק הספק יידרש לדווח האם פעיל/לא פעיל בתחום, ואם פעיל כמה שנות וותק יש לו בתחום האמור.
ניתן לאתר תחום עיסוק לפי 'מחרוזת' (כלומר לפי שם מדויק או רצף מתוך שם העיסוק).
ניתן לעדכן סיווגי עיסוק בכל עת והמידע העדכני ישתקף במערכת התפעולית.

אזורי פעילות

הספק ידווח על איזורי הפעילות של תחום עיסוקו, הספק יוכל לדווח על אזורי פעילות ספציפיים כגון: צפון, דרום, ירושלים והסביבה וכו' או לסמן "כל הארץ".
ניתן לעדכן איזורי פעילות בכל עת והמידע העדכני ביותר ישתקף במערכות התפעוליות.

​ ​

מסמכים

הספק ינהל את מסמכיו השונים במודול זה. במידה ומדובר בספק מזדמן הספק יידרש בעת הרישום לפורטל הספקים לטעון לפחות מסמך אחד והוא רישיון עסק או מסמך חליפי.
המסמכים מאורגנים לפי ספריות בהתאם לנושא (מסמכי רישיון עסק, ניהול ספרים וכו'). הספק יוכל למחוק מסמך, לצרף חדשים, ועוד מסמכים נוספים שלא תחת הנושאים המוגדרים. ניתן לאתר מסמך לפי שם.
המסמכים שיטענו לפורטל ישתקפו במערכת התפעולית.