קצת על המוצר ...

מערכת בקרת מעסיקים עונה על תקנות משרד האוצר באשר לחובת המעסיקים לדווח באמצעות מבנה אחיד את הפקדות הגמל והפנסיה של עובדי הארגון. ההפקדות מבוצעות בהתאם לחוקים ולתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים המפורסמים על-ידי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון.

במסגרת השרות אנו מספקים ללקוחותינו מענה מלא ומרוכז לכל סוגי הפעילויות, כחלק אינטגרלי ממערכת השכר. כל הדיווחים נעשים במערכת אחת בה נעשית התאמה מלאה בין המידע המדווח, לסכומי הכספים המועברים לגופים המוסדיים.

העברת המידע מתבצעת באופן מאובטח, באמצעות המסלקה הפנסיונית, אשר משתמשת כתשתית טכנולוגית לתקשורת עם כל הגופים המוסדיים הקיימים במשק וכגורם בקרה ופיקוח על עמידת וקיום הוראות החוק על-ידי כל הצדדים.

במטרה להבטיח את רישום זכויותיהם של העובדים, ניתן לבצע בכל שלב מעקב אחר הפרשות הגמל וההשתלמות של העובדים באמצעות צפיה בהיזונים החוזרים.